slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

ویدیوی برنامه ی عصر خانواده- بارداری و بیماریهای قلبی

ویدیوی برنامه ی عصر خانواده، شبکه ی دوم سیما

تاریخ ۱۹ دیماه ۹۵

با موضوع : بارداری و بیماریهای قلبی

مطالب مهمی در مورد بارداری و بیماریهای قلبی در این ویدیو توسط دکتر احمدی به زبانی ساده و قابل فهم برای شما توضیح داده خواهد شد.