slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

عمل بای پس عروق قلبی و عمر رگ های پیوندی

توضیحات دکتر مریم احمدی متخصص قلب و عروق درباره عمل بای پس عروق قلبی و عمر رگ های پیوندی

 

یک عدد دقیق برای همه وجود ندارد. معمولا حداقل پنج سال و بسته به مصرف دارو و سایر موارد حتی بیشتر از آن. بستگی به ریسک فاکتورها و سایر بیماریهای درگیر کننده ی شخص دارد و اینکه از اول عروق وی چگونه بوده اند که پیوند زده شده اند. در بعضی از بیماران بیش از “بیست و پنج سال” هم کاملا باز مانده و مشکلی پیدا نکرده اند.

 

جراحی باز قلب و بای پس کردن عروق قلبی به معنای استفاده از رگِ یک قسمت دیگرِ بدن و پُل زدن رویِ رگ تنگ میباشد. جایگزینی رگ اصلی قلب، معمولا از رگ “شریانی” داخل سینه ای و جایگزینی بقیه ی عروق ، معمولا از رگ “وریدی” پاها می باشد. با پل زدن رگ و بای پَس، خونرسانی مناسب به بعد از تنگی برقرار شده و مشکل تنگی رگ و عدم خونرسانی مناسب رفع می شود!